News

Symptomy


Chybná pozice atlasu má rušivý vliv na páteř, nervovou soustavu, respektive na organismus jako celek. Korekce atlasu vede k odstranění tohoto škodlivého vlivu. Následky nesprávné pozice atlasu se mohou projevit prakticky kdekoliv v těle, na pohybové soustavě i na fyziologických funkcích. Mohou být lokální i vzdáleně, a mohou se týkat i psychiky.

Po korekci atlasu se tělu umožní zregenerovat či vyhojit některé následky (dle individuální dispozice). I přesto, že náprava atlasu není všelék, pomáhá u mnoha potíží, a působí v první řadě i preventivně.

Upozornění


I přesto, že pozice atlasu má vliv na naše zdraví, smyslem těchto stránek není v žádném případě vzbudit dojem, že nesprávná pozice atlasu je jedinou příčinou zdravotních problémů.

Řádná diagnostika ani léčba nesmí být přerušeny ani odloženy. Symptomy a bolest jsou varovnými příznaky, které vyžadují v první řadě navštívit příslušného specialistu, a stanovit diagnózu.

Proč metoda AtlasPROfilax® pomáhá


Oblast atlasu a kraniocervikální junkce jsou součástí horního krčního sektoru, který je řídícím segmentem celého axiálního (osového) systému, spolu s lebeční bází, čelistním kloubem a celou mechanikou žvýkání. Ostatní části osového skeletu jsou odsud aktivovány a řízeny.

Potíže z nesprávné pozice atlasu souvisí s narušením biomechaniky kraniocervikální junkce. Páteř a pohybová soustava tvoří jeden funkční celek, vychýlení atlasu se proto řetězí lokálně i vzdáleně. Vzniká porucha statiky a porucha funkce, mohou vznikat blokády, spasmy a spoušťové body (trigger points). Na meziobratlové klouby a na ploténky jsou vyvíjeny vyšší a nerovnoměrné síly. Při delším trvání funkčních poruch vznikají změny morfologické.

Vychýlený atlas může působit rušivě i na nervovou soustavu, skrze přímý tlak na nervy (hlavové i spinální), i reflexně přes centrální nervovou soustavu. Dále pak na cévní systém: vertebrální arterie má velkou flexibilitu, je však uzpůsobena na normální postavení obratlů v krční páteři. Narušená biomechanika páteře vede k dalším poruchám nervně-cévním (mikrocirkulace). Vychýlený atlas může ovlivňovat i funkci hlavových nervů (9.-12. hlavový nerv) a mít vliv i na mozkovou aktivitu.Bolesti hlavy a migrény


Bolesti hlavy jsou druhým nejčastějším důvodem návštěvy lékaře, a mohou výrazně snižovat kvalitu života. Za bolest odpovídá mechanické (tlak anebo tah) či chemické dráždění. Bolest nevychází z mozkové tkáně (nemá inervaci). Bolest vzniká v důsledku dráždění receptorů zprostředkující vnímání bolesti, tzv. nociceptory, které se nacházejí v cévách, mozkových plenách a periferních nervech.

Mezi primární bolesti patří zejména tenzní bolesti hlavy a migrény. Tenzní bolest hlavy je difúzní, nepulzuje, někdy je omezená na spánky a v šíji (pocit sevření). Je doprovázena zvýšeným svalovým napětím ve žvýkacích a mimických svalech. Migrény jsou většinou jednostranné, pulzující a záchvatovité, někdy s aurou. Obecně je přijímán trigemino-vaskulární koncept. Oba typy bolestí hlavy se mohou vyskytovat současně.

Bolest hlavy cervikálního původu se překrývá s tenzními bolestmi hlavy. Zvýšené svalové napětí je následkem téměř všech funkčních poruch páteře. V dlouhých svalech (kývače, skaleny, trapézové svaly a zdvihač lopatky) jsou často bolestivé trigger points, které působí přenesenou bolest. Roli mohou hrát i reflexním změny s ovlivněním cévního průtoku (vazomotorické projevy).

U kraniocervikálního syndromu je příčina zejména v hlavových kloubech (okolní měkké tkáně mohou být často citlivé na pohmat). Bolesti se propagují do týlních a spánkových oblastí hlavy, je omezení pohybu v krční páteři a spasmy šíjových svalů. Často jsou současně závratě. Syndrom souvisí s drážděním proprioceptorů a nervových pletení v krční páteři.

Vychýlení atlasu vede k narušení anatomických poměrů v horní krční páteři a funkčním změnám šíje. Přetížení svalů, ligament, a kloubů vyvolává reflexní a bolestivé reakce. Je třeba vyloučit jiné příčiny bolestí (zánětlivé a infekční afekcí dutin a zubů, oční původ, nitrolební hypertenze, nádorová onemocnění, apod.).

Efekt metody AtlasPROfilax®

u 80 % pacientů udává zlepšení do jednoho měsíce (u 50 % dojde během měsíce k odeznění symptomů), bolest může odeznívat i v následujících měsících.

Závratě a poruchy stability


Vliv páteře na rovnováhu je často podceňován. Na udržení rovnováhy se podílí zrak, vnitřní ucho a propriocepce (svaly, vazy a klouby). Propriocepce je pro udržení rovnováhy nezbytná, proto je závrať často cervikálního původu.

Krční páteř působí na udržení rovnováhy cestou kloubních a svalových receptorů, vliv může mít nepřímo i vertebrální arterie, která zásobuje mozkový kmen a vnitřní ucho.

Velký význam hlavových kloubů pro udržení rovnováhy spočívá mimo jiné v tom, že se zde nachází hluboké šíjové reflexy. Narušená funkce páteře a pánve, a nestejná délka dolních končetin mohou mít také vliv.

Efekt metody AtlasPROfilax®

u 54 % pacientů závratě do jednoho měsíce vymizí, 30 % udává částečné zlepšení. Efekt může nastoupit i později, v řádu měsíců až jeden rok.

Hučení v uších - tinitus


Subjektivní tinitus je symptom určitého úseku ve sluchovém ústrojí vnitřního ucha, na nervových drahách v mozku nebo v mozkových centrech. Postihuje kolem 10-15 % populace. Podkladem může být např. poškození vnitřního ucha, metabolická dysfunkce v mozku, v pozadí může stát i emocionálně behaviorální konflikt.

Tinitus může mít původ i v periferní části nervové soustavy a může ho ovlivňovat i poloha krční páteře.

Stav páteře je u tinitu významný, protože mozkový kmen a labyrint vnitřního ucha jsou zásobeny i z vertebrální arterie. Roli hraje i propojení přicházejících nervových informací z těla (motoricko-senzorických) ve vyšších etážích mozku. Chybné informace přicházející do mozku mohou vznikat i v subokcipitální oblasti (pod lebkou).

Příčina somatického tinitu může být i v čelistním kloubu, až v 10 % případů. Příčiny se mohou kombinovat.

Efekt metody AtlasPROfilax®

téměř u 50 % klientů dojde ke zlepšení (u 11 % zcela vymizí, u 14 % je 80 % zlepšení). U poloviny klientů jsou výrazněji přítomné další vlivy.

Hlubší příčiny jako poškození vnitřního ucha, cévní malformace, neurologické nebo metabolické poruchy, stav po traumatech, nádory apod. limitují efektivitu metody.

Bolesti šíje, omezená pohyblivost


Nejčastější příčinou bolestí a diskomfortu krční páteře jsou svalové spazmy, bolest může vycházet i z kloubních pouzder a vazů. Vyosení atlasu vede ke zvýšenému svalovému napětí v subokcipitální oblasti, které se řetězí dolů podél páteře. Dlouhodobé funkční poruchy mohou urychlovat vznik strukturálních (degenerativních) změn.

Až 50 % rotací hlavy do stran se odehrává mezi prvním a druhým krčním obratlem (axis). Pokud je zde pohyb omezený a/nebo asymetrický, rotace kompenzuje dolní krční páteř, která však na ně není strukturálně stavěná, a dochází k jejímu mechanickému přetěžování. Blokáda se navíc řetězí na další části páteře.

Korekce pozice atlasu vede i ke korekci jeho anatomického vztahu s axisem. Symetrický a volný pohyb šíje do stran je důležitý pro správnou funkci pohybového aparátu jako celku i pro symetrii těla.

Efekt metody AtlasPROfilax®

Bolest a diskomfort: Zlepšení do jednoho měsíce udává 85 % klientů (u 25 % klientů subjektivní potíže zcela odezní, 37% udává minimálně 50 % zlepšení).
Pohyblivost: korekce atlasu zlepšuje rozsah všech pohybů šíje (rotace, předkol a záklon, úklony).

Bolesti zad


Bolest bederní páteře postihuje až 80 % populace, většinou se jedná o funkční poruchu. Páteř od hlavových kloubů až po sakroiliakální klouby tvoří jeden funkční celek. Změna postavení a/nebo funkce na jednom konci páteře se okamžitě projeví na jejím druhém konci.

Může se jednat i o strukturální potíže, na dolní bederní ploténky L4/L5 a L5/S1 dopadá ta největší váha, a může dojít k opotřebení. Korekce atlasu vede okamžitě k odstranění (nebo snížení) dysfunkce L5 a SI skloubení (dekompresi). Je třeba opravit pohybové stereotypy.

Efekt metody AtlasPROfilax®

Bederní páteř: u 65 % pacientů dojde do jednoho měsíce ke zlepšení (u 26 % pacientů subjektivní potíže odezní a u 37 % dojde k minimálně 50 % zlepšení).

Funkční a strukturální změny páteře


Funkční poruchy zakřivení (např. funkční skolióza) se mohou korekcí atlasu zlepšit. Může se vyskytovat i rotační postavení v celé krční páteři až po C7 , jakmile je rotován C2.

Správná konfigurace obratlů v kraniocervikální junkci poskytuje vedoucí symetrický moment pro celou páteř.

Vyosení již může být zafixované. Strukturálních změny na páteři jsou trvalé (osteochonrdóza apod.), je však možné pracovat (a často zlepšit) změny reverzibilní (funkční).

Šikmá a rotovaná pánev, jedna kratší noha


Rozdílná délka dolních končetin postihuje většinu populace. Je anatomická (po úrazech a operacích, rozdílná délka bércových kostí) anebo funkční.

Funkční rozdíl délky končetin je přímým důsledkem rotačního vychýlení atlasu a je způsoben nakloněním pánve. Oba typy se mohou kombinovat.

Statická rovnováha se obnovuje s korekcí pánve. Nerovnoměrné zatížení plosek (baze těla s hustou sítí receptorů pro polohocit), přispívá k nestabilitě.

Efekt metody AtlasPROfilax®

u 90 % klientů se funkční rozdíl délky dolních končetin odstraní.

Spánek


Regenerující spánek je důležitý pro správnou funkci organismu.

Podíl vychýleného atlasu na poruchách spánku souvisí nejčastěji s poruchou funkce šíje (blokády, spazmy, omezená pohyblivost); je však i komplexnějšího původu.


Efekt metody AtlasPROfilax®

Zlepšení udává až 75 % klientů (více než v 56 % případů se spánek upraví nebo zlepší alespoň o 50 %).

Držení těla, předsun hlavy


Nejvýznamnější poruchou statiky v oblasti krční páteře je předsunuté držení hlavy a šíje. Je to predispozice pro vznik funkčních změn.

Správné držení těla je prevencí poruch funkce pohybového aparátu, pro páteř je nejvýhodnější z hlediska biomechaniky a dopadající zátěže na ploténky a meziobratlové klouby.

Předsun hlavy a chybné držení těla patří také mezi kompenzační změny vychýleného atlasu. Vhodná je i korekce pohybových stereotypů, případně odstranění funkčních poruch.