News

Zásady zpracování osobních údajů


1. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) najdete informace o tom, jaké osobní údaje
o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo
využijete-li našich služeb.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů, které nám svěřujete, jste-li naším klientem nebo návštěvníkem
webu, je MUDr. Renáta Filipová, IČ 86596110, místo podnikání Kateřinská 1476/34, 120 00 Praha 2.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo
+420 735 166 266 nebo prostřednictvím e-mailu info@atlasprofilax.net.

3. Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám
sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

 POSKYTNUTÍ NAŠICH SLUŽEB (OŠETŘENÍ METODOU ATLASPROFILAX®)

K poskytnutí našich služeb (ošetření metodou AtlasPROfilax®) (plnění smlouvy) nezbytně
potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, osobní údaje
vztahující se k Vašemu životnímu stylu a zdravotnímu stavu včetně údajů o Vašem zdravotním
stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů *).

Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou budeme
provozovat poskytování služeb spočívající v poskytování ošetření metodou AtlasPROfilax®, pokud
příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních
případech neuvedli dobu jinou. Po tuto dobu jsou údaje uchovány v naší kartotéce tak, abychom
Vám mohli poskytnout co nejlepší následné, případně opakované služby.

 TELEFONICKÉ KONTAKTOVÁNÍ PO OŠETŘENÍ

K tomu, abychom Vás mohli telefonicky kontaktovat po poskytnutí ošetření metodou
AtlasPROfilax® za účelem zkvalitňování naší péče nezbytně potřebujeme Vaše telefonní číslo
(plnění smlouvy).

Vaše telefonní číslo budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou budeme poskytovat naše
služby (tj. od ošetření metodou AtlasPROfilax®).

 VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ ÚČELY

Pro vědecké a výzkumné účely a pro účely zpracování statistik a kazuistik (veřejný zájem)
nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje vztahující se k Vašemu životnímu stylu a zdravotnímu
stavu včetně údajů o Vašem zdravotním stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů*). Pro tyto
účely se budeme snažit Vaše osobní údaje v největším možném rozsahu anonymizovat, případně
pseudonymizovat.

Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou budeme
provozovat poskytování služeb spočívající v poskytování ošetření metodou AtlasPROfilax®, pokud
příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních
případech neuvedli dobu jinou.

 MARKETING

Váš e-mail využíváme také za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení
(oprávněný zájem).

V případě, že jste naším klientem, můžeme využívat Váš e-mail pro potřeby šíření obchodních
sdělení týkajících se našich vlastních obdobných výrobků nebo služeb, i bez Vašeho výslovného
souhlasu. 

Odběr veškerých našich obchodních sdělení můžete kdykoli sami ukončit jednoduchým e-mailem
adresovaným na info@atlasprofilax.net s textem „Nechci maily.“, případně prostřednictvím
odhlašovacího odkazu v každém doručeném e-mailu.

Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou budeme
provozovat poskytování služeb spočívající v poskytování ošetření metodou AtlasPROfilax®, pokud
příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních
případech neuvedli dobu jinou.

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jste-li naším klientem, Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme
k tomu, abychom splnili svou zákonnou povinnost vystavování a evidence daňových dokladů
(zákonná povinnost).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé
druhy zpracování v rámci tohoto účelu.

* údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či
filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním
stavu, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby


4. Cookies a reklamy

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce
zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pro měření návštěvnosti webu a
přizpůsobení zobrazení webových stránek, neboť věříme, že Vám díky tomu můžeme nabídnout ještě
lepší služby. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí
korektně.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a
udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození
nebo zničení Vašich osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i písemné (tištěné / psané) podobě
neautomatizovaným způsobem.

6. Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami,
využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí osobní údaje ochránit ještě lépe než my a na dané
zpracování se specializují.

7. Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie, primárně na
území České republiky.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou svých osobních údajů máte řadu práv. Budete-li chtít některého ze svých
práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@atlasprofilax.net.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování
osobních údajů.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy můžete nás vyzvat a my Vám ve lhůtě do 30
dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu a po jakou dobu.

Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či
neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje
či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku
proti zpracování. Omezit můžete jak rozsah zpracovávaných osobních údajů, tak účel zpracování.

Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít své právo
na přenositelnost a my Vám údaje ve lhůtě 30 dnů dodáme. Nejsme schopni Vám údaje poskytnout
ve strojově čitelné podobě.

Máte také právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě
vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh i ze systémů našich
zpracovatelů. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším
právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu
stanovenou právními předpisy.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
V takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco
udělat a případné pochybení napravit.

9. Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či
by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o těchto osobních údajích i bezpečnostních
opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá
i po skončení smluvního vztahu (bez omezení) mezi námi a našimi zaměstnanci a spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018.